اموزش زبان ترکی استانبولیدپارتمان ترکی استانبولی

درس 6 – اعداد در زبان ترکی استانبولی

Sayılar

صفر تا ده

sıfır 0
bir 1
iki 2
üç 3
dört 4
beş 5
altı 6
Yedi 7
Sekiz 8
Dokuz 9
on 10

نکته

برای عدد  11 باید  دو عدد ، ده و یک را کنار هم بگوییم  On bir

برای عدد  12 باید  دو عدد،  ده و دو را کنار هم بگوییم  On iki

برای عدد  13 باید  دو عدد،  ده و سه را کنار هم بگوییم On üç

برای عدد  14 باید  دو عدد،  ده و چهار را کنار هم بگوییم On dört

و این روش به همین شکل ادامه پیدا میکند.

عدد شصت و پنج خواهد شد altmış beş

 

برای اعداد 3 رقمی یا بیشتر هم فرقی نمی کند .

چهار صد و سی و پنج  dört yüz otuz beş

 

 

 

On bir 11
On iki 12
. . . . . . . . . .
Yirmi 20
Otuz 30
kırk 40
Elli 50
altmış 60
yetmiş 70
Seksen 80
Doksan 90

 

yüz 100
Yüz bir 101
. . . . . . . . . .
iki yüz 200
üç yüz 300
dört Yüz 400
Beş Yüz 500
Beş Yüz bir 501
. . . . . . . . . .
altı Yüz 600

 

 

 

 

هزار تا صد هزار

bin هزار
Bin on üç هزار و سیزده
iki bin دو هزار
on bin ده هزار
yirmi beş bin بیست و پنج هزار
Yüz bin صد هزار

 

 

Dört yüz yetmiş iki چهار صد و هفتاد و دو
Dokuz yüz elli bir نه صد و پنجاه و یک
Bin üç هزار و سه
Altı bin dokuz yüz seksen iki شش هزار و نه صد و هشتاد و دو
On bin ده هزار
Bin dokuz yüz altmış iki هزارو نه صد وشصت و دو
On bin beş yüz ده هزار و پانصد
Kırk yedi bin altı yüz elli beş چهل و هفت هزار شش صد و پنجاه و پنج
Elli bin otuz beş پنجاه هزار و سی و پنج
Bir milyon üç yüz elii bin یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار
 üç milyon dört yüz doksan yedi bin سه میلیون و چهارصد و نود و هفت هزار

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن