اموزش زبان ترکی استانبولیدپارتمان ترکی استانبولی

آموزش حروف ترکی استانبولی

الفبای ترکی استانبولی الفبایی لاتین است که برای نوشتن زبان ترکی استانبولی به کار می‌رود و از ۲۹ حرف تشکیل شده‌است که هفت تای آن‌ها (Ç، Ğ، I، İ، Ö، Ş، Ü) شکل تغییر یافته‌ای از حروف اصلی لاتین و متناسب با احتیاجات آوایی زبان ترکی می‌باشند.

از میان این ۲۹ حرف، ۸ تای آن‌ها مصوت هستند (A، E، I، İ، O، Ö، U، Ü) و مابقی صامت.

حروف Q، W، و X از الفبای لاتین در ترکی استانبولی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند ولی I نقطه‌دار و بی‌نقطه حروف مجزا و متمایزی هستند بنابر این “i” نشانگر شکل کوچک “I” نیست.

در ترکی استانبولی همچنین از a، i، و u هشتکدار استفاده می‌شود:

    â برای /a:/ و/یا برای نشان دادن آنکه مصوت پیش از â کامی ادا می‌شود (زبان در نزدیکی دیوارهٔ بالایی دهان قرار می‌گیرد)
    î برای /i:/ و مصوت پیشین کامی ادا نمی‌شود
    û برای /u:/ و/یا برای نشان دادن کامی ادا شدن مصوت پیشین

 

نام مصوت‌ها همان صدایی است که می‌دهند ولی نام صامت‌ها، صدای صامت به علاوهٔ e می‌باشد. تنها استثنا حرف ğ است که یوموشاک گِ خوانده می‌شود.

a, be, ce, çe, de, e, fe, ge, yumuşak ge, he, ı, i, je, ke, le, me, ne, o, ö, pe, re, se, şe, te, u, ü, ve, ye, ze

 

 

کلماتی که با رنگ قرمز نوشته شده تلفظ کلمات می باشد .

آدم ————  ( آ ) (A)   آدام      adam

 
صلح ————- ( ب ) (B) باریش  barış

 
جان ———— ( ج ) (C)     جان   can

سریع ———— ( چ ) (Ç) چابوک  çabuk

آهن ———— ( د ) (D)  دِمیر   demir

کارخانه ————( ف )  (F)  فابریکا fabrika

خورشید ————( گ )  (G)   گونَش   güneş

معلم ————- ( ی ) (Ğ)   ارتمنöğretmen

این حرف به یای نرم ( یوموشاک گِ ) معروف است

خبر ————–( ه )  (H)  هابَر   haber

کارگر ———–I) (   ırgat

انسان ————- (ای )  (İ)   اینسان  insan

ژاله ————( ژ )  (J)  ژالَ   jale

مقابل ———— ( ک ) (K) karşı

بندر ————( لیمان ) (L)  لیمان  liman

مدرسه ————( م )  (M) مَکتَپ  mektep

نفس ————-( ن )  (N)  نَفَس  nefes

افتخار ————- ( ا ُ ) (O) ا ُنور  onur

مرگ ————(Ö) ( ölüm

انگشت ————- ( پ ) (P)  پارماک  parmak

باد ———— ( ر ) (R)  رووزگار rüzgar

زرد ————-(S) (sarı

آبشار ————-( ش )  (Ş) شِلالَ  şelale

داس ————- ( ت ) (T)   ترپان   tırpan

 

– ت –    و    – ر –   را با در مثال بالائی با ساکن تلفظ کنید

 
پرواز ———— ( او ) (U)  اوچوش   uçuş

وطن ———— ( اوو ) (Ü)  اوولکَ   ülke

دارایی ————( و )  (V) وارلک  varlık

 

– ل –    و   – ک –    را با ساکن تلفظ کنید .

دروغ ———— ( ی ) (Y)  یالان  yalan

زهر ———— ( ز ) (Z) زِهیر  zehir

 

El     اِل   ( e ) ( اِ )  – – – – – – – – طایفه

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن